Skip links
Artykuł - ból krzyża

Najczęstsze przyczyny powstawania – Ból dolnej części pleców

Autor: mgr Daniel Pytel

Ból dolnej części pleców (ang. LBPLow Back Pain) jest niezwykle częstym objawem, którego doświadczają osoby w każdym wieku. Od dawna objaw ten jest problemem globalnym, już w 2015 r. częstość występowania bólu dolnej części pleców, który ograniczał aktywność, szacowano na 7,3%, co oznacza, że w danym momencie dotknęło to 540 milionów ludzi. Ból dolnej części pleców jest obecnie główną przyczyną niepełnosprawności na całym świecie [1,2,3].

Rzadko można jednoznacznie zidentyfikować konkretną przyczynę bólu dolnej części pleców; dlatego ból ten, często jest określany jako niespecyficzny ból dolnej części pleców (ang. NSLBPNon-Specific Low Back Pain). Ból ten charakteryzuje się szeregiem wymiarów biofizycznych, psychologicznych i społecznych, które upośledzają funkcjonowanie, udział w życiu społecznym i osobisty dobrobyt finansowy [1,2].

Czym jest ból dolnej części pleców?

Ból dolnej części pleców jest objawem, a nie chorobą i może wynikać z kilku różnych znanych lub nieznanych nieprawidłowości/chorób. Jest to ból zlokalizowany zazwyczaj między dolnymi brzegami żeber a fałdami pośladków. Często towarzyszy mu ból jednej lub obydwu kończyn dolnych, u niektórych osób występują również objawy neurologiczne w tym obszarze [1].

W przypadku prawie wszystkich osób zgłaszających się z LBP nie można zidentyfikować konkretnego źródła nocyceptywnego (pochodzącego z receptorów bólowych), a osoby dotknięte tym problemem są następnie klasyfikowane jako cierpiące na NSLBP [4]. Istnieje kilka poważnych przyczyn uporczywego bólu dolnej części pleców (nowotwory złośliwe, złamania kręgów, infekcje lub choroby zapalne, takie jak osiowa spondyloartropatia), które wymagają identyfikacji i specyficznego leczenia ukierunkowanego na przyczynę, ale stanowią one stosunkowo niewielki odsetek wszystkich przypadków [1,2].

Osoby z LBP często mają współistniejący ból w innych miejscach ciała oraz bardziej ogólne problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym w porównaniu z osobami, które nie zgłaszają bólu dolnej części pleców. Jednoczesne występowanie LBP oraz chorób współistniejących skutkuje zwiększoną potrzebą opieki lekarskiej oraz gorszą odpowiedzią na szereg metod leczenia. Takie zestawienie negatywnie wpływa nie tylko na odczuwanie bólu, ale również zwiększa ryzyko związanej z nim niepełnosprawności (ryc. 1 ) [1,5].

Objawy neurologiczne związane z LBP

Zespół korzeniowy

Ból korzeniowy występuje, gdy dochodzi do zajęcia korzeni nerwowych; powszechnie określane jako rwa kulszowa. Termin rwa kulszowa jest używany niekonsekwentnie zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów w odniesieniu do różnego rodzaju bólu nóg lub pleców. Rozpoznanie bólu korzeniowego opiera się o wyniki badań klinicznych, w tym bólu kończyn dolnych silniejszego niż ból pleców oraz nasilenia bólu kończyn dolnych podczas kaszlu, kichania czy wysiłku oraz występowanie dolegliwości bólowych przy teście uniesienia prostej nogi [1,6]. 

Radikulopatia 

Radikulopatia (uszkodzenie lub podrażnienie nerwów rdzeniowych w obrębie kręgosłupa) charakteryzuje się osłabieniem, utratą czucia lub utratą odruchów związanych z określonym korzeniem nerwowym i może współistnieć z bólem korzeniowym. Dla pacjentów z LBP i bólem korzeniowym charakterystyczny jest cięższy przebieg i mają gorsze wyniki w porównaniu z osobami z samym LBP [1].

Dyskopatia

Przepuklina dysku w połączeniu z miejscowym stanem zapalnym jest najczęstszą przyczyną bólu korzeniowego i radikulopatii. Przepukliny krążka międzykręgowego są również częstym odkryciem w badaniach obrazowych w populacji bezobjawowej, jedna postępujące zmiany widoczne w badania obrazowych zazwyczaj nie mają odzwierciedlenia w dolegliwościach bólowych [1,7].

Stenoza kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym

Zwężenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa charakteryzuje się bólem lub dyskomfortem podczas chodzenia czy długotrwałego stania. Z jednoczesnym występowaniem promieniowania do jednej lub obu kończyn dolnych i zwykle ustępuje po odpoczynku lub zgięciu odcinka lędźwiowego (chromanie neurogenne) [8]. W takich przypadkach zazwyczaj jest to spowodowane zwężeniem kanału kręgowego lub otworu kręgowego w wyniku kombinacji zmian zwyrodnieniowych, takich jak choroba zwyrodnieniowa stawów międzywyrostkowych, przerost więzadła żółtego czy uwypuklenie krążków międzykręgowych (sekwestracja). Specjaliści są zgodni co do tego, że rozpoznanie klinicznego zespołu zwężenia kanału kręgowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa wymaga zarówno obecności charakterystycznych objawów przedmiotowych i podmiotowych, jak i obrazowego potwierdzenia zwężenia kanału kręgowego lub otworów w odcinku lędźwiowym. Uważa się, że objawy zwężenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa wynikają z przekrwienia żylnego lub niedokrwienia korzeni nerwowych w końcowym odcinku kręgosłupa w wyniku ucisku [1,8,9].

Diagnostyka: czyli badania obrazowe w LBP

Chociaż testy kliniczne nie są w stanie dokładnie zidentyfikować źródła tkankowego większości bólów dolnej części pleców, niektóre struktury w obszarze krążka międzykręgowego są unerwione i wykazano, że powodują ból po stymulacji [10]. Wiele zmian widocznych w badaniach obrazowych (radiografia, tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny) wykonanych u osób z LBP jest również powszechnych u osób bez takiego bólu, a ich znaczenie w diagnostyce jest źródłem wielu dyskusji. Niemniej jednak przynajmniej u osób w wieku poniżej 50 lat, niektóre nieprawidłowości widoczne w MRI (rezonansie magnetycznym) występują częściej u osób z LBP niż u osób nieodczuwających bólu [1]. Brakuje jednoznacznych dowodów na to, że badania obrazowe poprawią wyniki pacjentów z LBP, a wytyczne konsekwentnie odradzają rutynowe wykonywanie badań obrazowych u osób z takimi dolegliwościami [1,11,12].

Czynniki mające wpływ na LBP związane ze stylem życia

ból krzyża, a aktywność fizycznaAktywność fizyczna

Istnieje związek w kształcie litery „U pomiędzy aktywnością fizyczną a utrudniającym życie bólem dolnej części pleców. Problemem jest zarówno zbyt niski poziom aktywności fizycznej (tj. < 90 min/tydz.), jak i zbyt wysoki poziom aktywności fizycznej (tj. > 100 minut intensywnej aktywności dziennie) [13,14]. Niski poziom aktywności fizycznej i siedzący tryb życia mogą sprzyjać występowaniu procesów zapalnych, a także wpływać na pogorszenie kondycji fizycznej i zdrowia kośćca [2,15].

Otyłość i palenie papierosów

Istnieje również coraz więcej dowodów na rolę otyłości brzusznej w utrudniającym życie LBP, poprzez wzmaganie procesów zapalnych w organizmie [16]. Istnieją również dowody na to, że palenie jest czynnikiem ryzyka LBP, chociaż związek jest niewielki, a dokładny mechanizm nie jest jeszcze dobrze poznany [2].

Sen

Istnieje zależność pomiędzy problemami ze snem oraz bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Słaba jakość oraz niewystarczająca ilość snu może przyczyniać się do występowania bądź pogorszenia bólu dolnego odcinka kręgosłupa [17,18]. Sen wpływa również na szereg innych czynników pośrednio związanych z bólem dolnej części pleców, takich jak dobrostan psychiczny/dyskomfort emocjonalny [19]. Z kolei LBP będzie wpływał negatywnie na sen, co powoduje swego rodzaju efekt kuli śnieżnej [2].

Choroby współistniejąceból krzyża - czynniki wpływające

Choroby współistniejące silnie wpływają na poziom niepełnosprawności związanej z LBP, a także stwarzają bariery w leczeniu tej przypadłości. Przykładowe choroby mogące mieć wpływ na przebieg LBP: zdiagnozowane zaburzenia zdrowia psychicznego, bezdech senny, współistniejące problemy bólowe, otyłość i „niespecyficzne” dolegliwości zdrowotne, takie jak zmęczenie, bezsenność czy zespół jelita drażliwego [2].

Czynniki psychologiczne

Czynniki psychologiczne są często badane oddzielnie, z pominięciem powiązania z LBP, jednak problemy takie jak: depresja, lęk, katastrofizm i obecność tych czynników u osób zgłaszających się z LBP wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju niepełnosprawności, mimo że mechanizmy te nie są jeszcze w pełni poznane. Strach przed cierpieniem w sytuacjach przewlekłych epizodów bólowych (w tym LBP) prowadzi do unikania aktywności fizycznej i wykonywania czynności dnia codziennego, a tym samym do niepełnosprawności ruchowej. Schemat działania wynikający z  zapamiętanych epizodów bólowych może w konsekwencji prowadzić do większych ograniczeń ruchowych, niż same dolegliwości bólowe [20]. Czynniki psychiczne, w tym znaczenie poczucia własnej skuteczności i ich wpływ na radzenie sobie z bólem są poparte przeglądem systematycznym 83 badań [21]; w których wzięło udział 15 616 uczestników odczuwających przewlekłe stany bólowe. W badaniach tych stwierdzono, że poczucie własnej skuteczności jest konsekwentnie związane z upośledzeniem i niepełnosprawnością, dystresem afektywnym i nasileniem dolegliwości bólowych. Dlatego niektóre metody leczenia bólu przewlekłego bazują na zmianach przekonań i zachowań, zamiast wyłącznego łagodzenia dolegliwości bólowych [1,22].

Nie lekceważ bólu kręgosłupa!

W Europie ból krzyża jest najczęstszą przyczyną zwolnień lekarskich i wcześniejszej emerytury. W metaanalizie z 2015 r. [23] wykazano negatywny wpływ przewlekłego bólu dolnej części pleców na życie społeczności w krajach wysokorozwiniętych. Wpływ ten był komunikowany jako: zmartwienie i strach przed społecznymi konsekwencjami przewlekłego bólu pleców, beznadziejność, napięcie rodzinne, wycofanie społeczne, utrata pracy i brak pieniędzy, rozczarowanie opieką zdrowotną, pogodzenie się z bólem i nauka strategii samokontroli [1].

Na całym świecie LBP przyczynia się do niższych dochodów, a nawet do problemu ubóstwa szczególnie w krajach nisko i średnio rozwiniętych. Przykładowo w Australii Schofield i współpracownicy [24] odkryli, że osoby, które wcześnie opuszczają rynek pracy z powodu LBP, mają znacznie mniej majątku w wieku 65 lat. Średnia wartość zgromadzonego majątku osób, które przechodzą na wcześniejszą emeryturę z powodu LBP, wynosi zaledwie 5038 dolarów australijskich przed ukończeniem 65 roku życia, w porównaniu z 339 121 dolarów dla tych, którzy pozostają na rynku pracy [1].

Niedługo ukaże się druga część artykułu, w której przedstawię metody radzenia sobie z bólem dolnej części pleców :).

Zacznij i zobacz, co się stanie.

Źródła

[1] Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S, Hoy D, Karppinen J, Pransky G, Sieper J, Smeets RJ, Underwood M; Lancet Low Back Pain Series Working Group. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet. 2018 Jun 9;391(10137):2356-2367. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30480-X. Epub 2018 Mar 21. PMID: 29573870.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)30480-X/fulltext

[2] Peter B O’Sullivan, J P Caneiro, Mary O’Keeffe, Anne Smith, Wim Dankaerts, Kjartan Fersum, Kieran O’Sullivan, Cognitive Functional Therapy: An Integrated Behavioral Approach for the Targeted Management of Disabling Low Back Pain, Physical Therapy, Volume 98, Issue 5, May 2018, Pages 408–423,

https://doi.org/10.1093/ptj/pzy022

[3] Kamper SJ, Henschke N, Hestbaek L, Dunn KM, Williams CM. Musculoskeletal pain in children and adolescents. Braz J Phys Ther. 2016 Feb 16;20(3):275-84. doi: 10.1590/bjpt-rbf.2014.0149. PMID: 27437719; PMCID: PMC4946844.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4946844/

 [4] Maher C, Underwood M, Buchbinder R. Non-specific low back pain. Lancet. 2017 Feb 18;389(10070):736-747. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30970-9. Epub 2016 Oct 11. PMID: 27745712.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27745712/

[5] Hartvigsen J, Natvig B, Ferreira M. Is it all about a pain in the back? Best Pract Res Clin Rheumatol. 2013 Oct;27(5):613-23. doi: 10.1016/j.berh.2013.09.008. Epub 2013 Oct 5. PMID: 24315143.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24315143/

[6] Verwoerd AJH, Mens J, El Barzouhi A, Peul WC, Koes BW, Verhagen AP. A diagnostic study in patients with sciatica establishing the importance of localization of worsening of pain during coughing, sneezing and straining to assess nerve root compression on MRI. Eur Spine J. 2016 May;25(5):1389-1392. doi: 10.1007/s00586-016-4393-8. Epub 2016 Feb 2. PMID: 26842881.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-016-4393-8

[7] Chiu CC, Chuang TY, Chang KH, Wu CH, Lin PW, Hsu WY. The probability of spontaneous regression of lumbar herniated disc: a systematic review. Clin Rehabil. 2015 Feb;29(2):184-95. doi: 10.1177/0269215514540919. Epub 2014 Jul 9. PMID: 25009200.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269215514540919?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed

[8] Chad DA. Lumbar spinal stenosis. Neurol Clin. 2007 May;25(2):407-18. doi: 10.1016/j.ncl.2007.01.003. PMID: 17445736.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0733861907000047?via%3Dihub

[9] Tomkins-Lane C, Melloh M, Lurie J, Smuck M, Battié MC, Freeman B, Samartzis D, Hu R, Barz T, Stuber K, Schneider M, Haig A, Schizas C, Cheung JPY, Mannion AF, Staub L, Comer C, Macedo L, Ahn SH, Takahashi K, Sandella D. ISSLS Prize Winner: Consensus on the Clinical Diagnosis of Lumbar Spinal Stenosis: Results of an International Delphi Study. Spine (Phila Pa 1976). 2016 Aug 1;41(15):1239-1246. doi: 10.1097/BRS.0000000000001476. PMID: 26839989; PMCID: PMC4966995.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4966995/

[10] Hancock MJ, Maher CG, Latimer J, Spindler MF, McAuley JH, Laslett M, Bogduk N. Systematic review of tests to identify the disc, SIJ or facet joint as the source of low back pain. Eur Spine J. 2007 Oct;16(10):1539-50. doi: 10.1007/s00586-007-0391-1. Epub 2007 Jun 14. PMID: 17566796; PMCID: PMC2078309.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17566796/

[11] Jarvik JG, Gold LS, Comstock BA, Heagerty PJ, Rundell SD, Turner JA, Avins AL, Bauer Z, Bresnahan BW, Friedly JL, James K, Kessler L, Nedeljkovic SS, Nerenz DR, Shi X, Sullivan SD, Chan L, Schwalb JM, Deyo RA. Association of early imaging for back pain with clinical outcomes in older adults. JAMA. 2015 Mar 17;313(11):1143-53. doi: 10.1001/jama.2015.1871. Erratum in: JAMA. 2015 May 5;313(17):1758. PMID: 25781443.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25781443/

[12] Stochkendahl MJ, Kjaer P, Hartvigsen J, Kongsted A, Aaboe J, Andersen M, Andersen MØ, Fournier G, Højgaard B, Jensen MB, Jensen LD, Karbo T, Kirkeskov L, Melbye M, Morsel-Carlsen L, Nordsteen J, Palsson TS, Rasti Z, Silbye PF, Steiness MZ, Tarp S, Vaagholt M. National Clinical Guidelines for non-surgical treatment of patients with recent onset low back pain or lumbar radiculopathy. Eur Spine J. 2018 Jan;27(1):60-75. doi: 10.1007/s00586-017-5099-2. Epub 2017 Apr 20. PMID: 28429142.

https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-017-5099-2

[13] Heneweer   H , Vanhees L, Picavet HSJ. Physical activity and low back pain: A U-shaped relation? Pain. 2009;143:21–25.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304395908007719

[14] Heuch   I , Heuch I, Hagen K, Zwart JA. Is there a U-shaped relationship between physical activity in leisure time and risk of chronic low back pain? A follow-up in the HUNT Study. BMC Public Health. 2016;16:306.

https://link.springer.com/article/10.1186/s12889-016-2970-8

[15] Dean   E , Soderlund A. What is the role of lifestyle behaviour change associated with non-communicable disease risk in managing musculoskeletal health conditions with special reference to chronic pain? BMC Musculoskelet Disord. 2015;13:18.

https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12891-015-0545-y

[16] McVinnie   DS . Obesity and pain. Br J Pain. 2013;7:163–170.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2049463713484296?journalCode=bjpb

[17] Auvinen   J , Tammelin T, Taimela Set al.   Is insufficient quantity and quality of sleep a risk factor for neck, shoulder and low back pain? A longitudinal study among adolescents. Eur Spine J. 2010;19:641–649. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-009-1215-2

[18] Lusa   S , Miranda H, Luukkonen R, Punakallio A. Sleep disturbances predict long-term changes in low back pain among Finnish firefighters: 13-year follow-up study. Int Arch Occup Environ Health. 2015;88:369–379. https://link.springer.com/article/10.1007/s00420-014-0968-z

[19] Miró   E , Martínez MP, Sánchez AI, Prados G, Medina A. When is pain related to emotional distress and daily functioning in fibromyalgia syndrome? The mediating roles of self-efficacy and sleep quality. Br J Health Psychol. 2011;16:799–814.

https://bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2044-8287.2011.02016.x

[20]. Crombez G, Eccleston C, Van Damme S, Vlaeyen JW, Karoly P. Fear-avoidance model of chronic pain: the next generation. Clin J Pain. 2012 Jul;28(6):475-83. doi: 10.1097/AJP.0b013e3182385392. PMID: 22673479.

https://journals.lww.com/clinicalpain/Abstract/2012/07000/Fear_Avoidance_Model_of_Chronic_Pain__The_Next.3.aspx

[21]. Lee H, Hübscher M, Moseley GL, Kamper SJ, Traeger AC, Mansell G, McAuley JH. How does pain lead to disability? A systematic review and meta-analysis of mediation studies in people with back and neck pain. Pain. 2015 Jun;156(6):988-997. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000146. PMID: 25760473.

https://journals.lww.com/pain/Abstract/2015/06000/How_does_pain_lead_to_disability__A_systematic.4.aspx

[22]. Jackson T, Wang Y, Wang Y, Fan H. Self-efficacy and chronic pain outcomes: a meta-analytic review. J Pain. 2014 Aug;15(8):800-14. doi: 10.1016/j.jpain.2014.05.002. Epub 2014 May 28. PMID: 24878675.

https://www.jpain.org/article/S1526-5900(14)00724-X/fulltext

[23] MacNeela P, Doyle C, O’Gorman D, Ruane N, McGuire BE. Experiences of chronic low back pain: a meta-ethnography of qualitative research. Health Psychol Rev. 2015;9(1):63-82. doi: 10.1080/17437199.2013.840951. Epub 2013 Nov 6. PMID: 25793491.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25793491/

[24] Schofield D, Kelly S, Shrestha R, Callander E, Passey M, Percival R. The impact of back problems on retirement wealth. Pain. 2012 Jan;153(1):203-210. doi: 10.1016/j.pain.2011.10.018. PMID: 22192565.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22192565/

Leave a comment

Ta strona korzysta z plików cookie!